vendredi 3 mars 2017

2. ROYAL ACADEMY OF SCIENCES IN MADAGASCAR

The ROYAL ACADEMY OF SCIENCES IN MADAGASCAR is an Association of wise men, depositary of royal traditions, outstanding scholars and researchers for the respect of the Lord YHWH the Creator of the Universe, the respect of royal traditions, and the Development of Madagascar and the Humanity.

There are many Departments and Divisions inside the ROYAL ACADEMY OF SCIENCES IN MADAGASCAR :

1) The Knowledge of the Creator of the Universe (Bible and Theology, ...).
2) The Science of Oral Arts, the Traditional Culture and Arts, the Letters, the Literature, and the Other Arts.
3) The Fundamental Sciences (Mathematics, Physics, Chemistry, ...).
4) The Science of the Universe (Astronomy, Astrophysics, Geology, Geography, Botanics, Zoology, ...).
5) The Science of the Humanity (Medicine, Anthropology, Ethnology, Genetics, Sociology,...).
6) The History, the Law and the Political Sciences.
7) The Science for the Development (Economics, Management, Business, Engineering, New Technology, ...).

The Fear of the Creator of the Universe, the Lord YHWH, is the Beginning of the Wisdom and the Science (cf. Psalm 110:10 and Proverb 1:7).


Glory to the Lord YHWH, the Creator of the Universe,
in the name of Jesus-Christ, the King of kings and Lord of lords!


Antananarivo, Madagascar, April 2016.

Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA, PhD, ThD,
Doctor of Theology,
President-Founder of the Royal Academy of Sciences in Madagascar.
mardi 14 février 2017

1. ROYAL ACADEMY OF SCIENCES IN MADAGASCAR

Noho ny Fahasoavan' Ilay MPAHARY ny Lanitra sy ny Tany, YHWH, Andriamanitr'Abrahama, Isaka ary Jakoba,

 dia efa mijoro ny ROHIM-PAHENDRENA sy FAHALALANA ary FAHAIZANA eo anivon'ny ANDRIANA eto Madagasikara (RAM) na ROYAL ACADEMY OF SCIENCES IN MADAGASCAR  (RAM)

 izay Fikambanana ivondronan' ny Manam-pahendrena sy Manam-pahalalana ary Manam-pahaizana avo lenta avy amin' ny Andriana eto Madagasikara,

ho Fanajana an'Ilay Mpahary sy ny Soatoavina nenti-paharazana ary ho Fampandrosoana ny firenena sy ny Olombelona rehetra.Misy Vondrona sy Taranja maro ao anatin' ny Fikambanana RAM toy:

1) Ny Fahendrena sy Fahalalàna sy Siansa Fototra (Theology, ...),

2) Ny Hai-Teny, ny Hai-Fomba sy ny Soatoavina, ny Hai-Soratra ary ny Hai-Kanto
  (Hai-Mozika,  Hai-Loko, ...sns)

3) Ny Siansa fototra (Mathematics, Physics, Chemistry,...),

4) Ny Siansa Ampiarina mikasika ny Lanitra sy ny Tany (Astrophysics, Astronomy, Geology, Biology, Zoology, ...),

5) Ny Siansa mikasika ny Olombelona (Medicine, Anthropology, Ethnology, ...),

6) Ny Hai-Tantara sy ny Hai-Lalàna ary ny Siansa Politika,

7) Ny Siansa mikasika ny Fampandrosoana  (Economics, Management, Business, Sociology, New Technology, ...)...


"...Ny Fahatahorana an' YHWH no voaloham-pahendrena sy voaloham-pahalalana ..."(Salamo 110:10; Ohabolana 1:7)


Ho an' Ilay MPAHARY ny Lanitra sy ny Tany, YHWH, ao amin' Jesoa Masina, Ilay Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon'ny tompo, irery ihany ny Voninahitra!


Antananarivo, Vohitra Masina, Aprily 2016.

Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA, PhD, ThD,
Doctor of Theology,
Filoha Mpanorina ny Royal Academy of Sciences in Madagascar.